• Οι καλύτερες ιδέες ξεκίνησαν με ένα χαρτί & ένα μολύβι.. Απλά Σημείωσε τες!

  Ποιότητα, Ασφάλεια & Φθηνές τιμές

  Ασφάλεια - Προδιαγραφές

  Τα Σχολικά είδη JUSTnote:

  • Συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Είναι οικονομικά προϊόντα, ενώ παράλληλα είναι κατασκευασμένα με σωστές ποιοτικές προδιαγραφές, προκειμένου να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι.
  • Κατασκευάζονται από ασφαλή υλικά.
  • Φέρουν σήμανση με όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους (Τσαγκογέωργας ΑΕ), καθώς επίσης και τις απαιτούμενες Προφυλάξεις-Οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα.